Användarverktyg

Webbverktyg


termer_och_begrepp:polygami

Polygami är benämningen på förekomsten av uttalade flersamma relationer i någon form, i de aldra flesta sammanhang åsyftas äktenskapliga eller någorlunda likvärdiga juridiska förbindelser, det är ett paraplybegrepp som i mångt och mycket innefattar det flesta olika former att leva flersamt med det juridiska skyddet av någon form av äktenskapsbalk eller samlevnadsbalk. I Sverige finns äktenskap och samboskap som de enda två juridiskt erkända samlevnadsformerna som kan ingås. Det fanns under en övergångsperiod (1995 till 2009) någonting som benämdes registrerat partnerskap och var tämligen likt ett äktenskap. Fenomenet finns fortfarande då de som ingått registrerat partnerskap inte per automatik fick sin juridiska status uppgraderad till äktenskap vid skiftet till en könsneutral äktenskapsbalk 2009.

Begreppet polygami innefattar flera andra som är definierade med större precision:

Polygyni kallas det när en man är juridiskt knuten till flera kvinnor.

Polyandri kallas det när en kvinna är juridiskt knuten till flera män.

Polygynandri kallas det när flera män och kvinnor är juridiskt knutna till varandra. Det är idag oklart om begreppet behöver innebära att alla i en relation tar del av relationen eller om det även kan avse ett nätverk av relationsband bland flera män och kvinnor.

Allt pekar mot att det endast är polygyni som är någorlunda vanligt förekommande, säkerligen beror detta på att kvinnan har haft och fortfarande har en i (bästa fall) sekundär del i nästan alla samhällen.

Det finns förespråkare för en antalsneutral äktenskapsbalk som menar att människor med polygama intentioner bör ges laglig rätt att fullfölja dessa på ett civilrättsligt plan. Detta är förknippat med en mängd problem rent juridiskt så ett tillägg till äktenskapsbalken i dess nuvarande utformning inte låter sig göras utan ett helhetsingrepp måste göras i hela äktenskapsbalken.

Samtidigt verkar det som om merparten av de som tittat närmare på frågan under en längre tid generellt är av meningen att en äktenskapsbalk som sådan är ett opassande system som bör bytas ut mot en (helt nyformulerad) samlevnadsbalk som är helt oavhängig av religösa vigselriter och begränsningar baserade på moraliska ställningstagande och istället formuleras endast för att ge juridiskt skydd och stöd för samlevande individer oavsett deras kön, läggning, antal osv. Det är mångas mening att detta är en av de huvudsakliga anledningar till att vi i dagens samhälle fortfarande lever i mononormativa familjekonstalationer, att ingenting annat underlättas utan tvärt om innebär ett ökat (juridisk) rikstagande för individen.

I vardagstal ute i samhället idag (monogama emellan) används det nästan uteslutande om den muslimska polygyni som yttrar sig i att samme man kan ha flertalet fruar. Av denna anledning används polygami sällan av andra som lever flersamt när man pratar med monogama då klangen begreppet är sammanknuten med tenderar att leda tanken in i en snäv associationsbana i bästa fall.

termer_och_begrepp/polygami.txt · Senast uppdaterad: 2012-05-13 20:42 (extern redigering)